Financieel Beleid

Organisatie kosten

Onder organisatiekosten worden alle kosten verstaan die Stichting Net4kids Organisation maakt in de uitvoering van haar taken ten behoeve van de Stichtingen Net4kids Aid Foundation en Continuity Fund. Dat betreft alle kosten voor fondsenwerving, uitvoering en beheer voor de drie stichtingen.

Ondanks het feit dat de financiering van deze kosten niet ten laste komt van projectdonaties, zijn de kosten in relatie tot de projectdonaties een performance indicator. In de beginjaren is sprake van hogere aanloopkosten en relatief lage projectdonaties. In het afgelopen jaar waren de bedrijfskosten 25% van de projectdonaties, lager dan in 2009. Een andere belangrijke perfomance indicator is de verhouding tussen het totaal donaties (project en organisatie) en de bedrijfskosten. Die komen voor 2010 uit op 21%.

Het streven is om op de langere termijn de bedrijfskosten als percentage van de projectdonaties onder de 25% te houden en als percentage van de totaaldonaties onder de 20%.

Kosten Organisatie vs. Project Donaties

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Project donaties 974.391 805.406 647.600 619.961 510.275 300.083 144.809
Kosten organisatie 242.019 225.692 200.334 128.025 123.863 120.518 140.416
Percentage 25% 28% 31% 21% 24% 40% 97%

 

Project Donaties t.o.v. Organisatie Donaties

2010 2009 2008 2007
Project donaties 974.391 805.406 647.600 619.961
Organisatie donaties 157.684 170.143 99.081 73.893
Totaal 1.132.075 975.549 746.681 693.854
Kosten organisatie 242.019 225.692 200.334 128.025
Kosten tov donaties 21% 23% 27% 18%


Vermogensbeleid

Het vermogensbeleid is erop gericht om op ‘going concern’ basis voldoende reserves te hebben om:

1. Tekorten in de exploitatie van Stichting Net4kids Organisation als gevolg van een tekort aan organisatiesponsors en/of tekort rendement op vermogen van Stichting Net4kids Continuity Fund gedurende minimaal drie jaar op te kunnen vangen.

2. Alle huidige en voorziene project commitments waarvoor op dit moment nog geen donateurs gevonden zijn, voor de looptijd van de projecten te kunnen afdekken, rekening houdend met voorontvangen donaties.

3. Onvoorziene tekorten op mogelijk nog te nemen project commitments voor de komende drie jaar te dekken.

Leave a Reply