Net4kids Aid Foundation

Alle donaties ten behoeve van hulpprojecten en de uitgaven voor hulpprojecten lopen via Stichting Net4kids Aid Foundation. De donaties gaan voor de volle 100% naar de hulpprojecten, die door zorgvuldig geselecteerde projectpartners worden uitgevoerd.

Net4kids Aid Foundation maakt geen kosten en wordt ook niet doorbelast voor kosten. Op deze manier is er volledige transparantie en zicht op de één op één doorstroom van donaties naar projecten. Het biedt donateurs en sponsors optimaal inzicht in wat er met hun geld gebeurt.

Balans per einde jaar

31-12-2010 31-12-2009
Activa – Vlottende activa
Debiteuren 452.709 72.714
Vorderingen 15.731
Nog te factureren bedragen 15.749
Totaal vorderingen 484.189 72.714
Liquide middelen
Bank 109.073 251.690
Totaal liquide middelen 109.073 251.690
Totaal activa 593.262 324.404
Passiva
Te besteden aan projecten 243.561 240.435
Vooruitbetaalde projectkosten -95.775 -53.112
Uitgestelde betaling projectcommitments 380.000
Vooruitontvangen donaties 33.328 104.039
Nog aan projecten toe te wijzen donaties 23.075 25.490
Stichting Net4kids Continuity Fund 7.020 7.020
Stichting Net4kids Organisation 2.053 121
Kortlopende schulden 411
Totaal passiva 593.262 324.404

 

Toelichting op de balans Stichting Net4kids Aid Foundation

De nog te besteden gelden aan projecten betreft het nog te besteden overschot dat per jaarultimo voor specifieke projecten bestaat. De vooruitbetaalde projectkosten betreffen de reeds aan specifieke projecten betaalde bedragen voordat voor deze projecten donateurs zijn gevonden. Indien en zodra aannemelijk is dat voor deze projecten onvoldoende donaties zullen worden aangetrokken, zal Stichting Net4kids Continuity Fund het openstaande bedrag schenken aan Stichting Net4kids Aid Foundation. De uitgestelde betaling projectcommitments hangt direct samen met een vordering onder debiteuren voor hetzelfde bedrag. Op 6 januari 2011 is aan de verplichting voldaan. De vooruitontvangen donaties betreffen per jaarultimo ontvangen gelden ten behoeve van besteding aan specifieke projecten in toekomstige jaren.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per ultimo 2010 is voor een bedrag van € 1.679.209 commitment afgegeven als nog te besteden bedragen aan projecten. Tevens is reeds voor de jaren 2011 tot en met 2013 in totaal een bedrag van € 1.521.800 door donateurs toegezegd. Daarnaast is er reeds een intentieverklaring afgegeven tot donatie van een bedrag van € 2.100.000 voor de jaren 2014 tot en met 2018.

2010 2009
Reeds afgegeven project commitments 1.679.209 232.220
Donatie toezeggingen 760.900 81.150

 

Staat van baten en lasten

2010 2009
Baten
Fondsenwerving ontvangen donaties 974.391 805.406
Baten uit fondsenwerving 974.391 805.406
Lasten
Project bestedingen 974.391 805.406
Totaal besteed aan projecten 974.391 805.406
Expoitatiesaldo 0 0

Toelichting op de staat van baten en lasten
De projectdonaties voor 2010 zijn met 21% gegroeid ten opzichte van 2009. Daarmee is de stijgende lijn uit 2009 voortgezet. Alle activiteiten die benodigd zijn voor fondsenwerving, selectie en monitoring van projecten, back office en infrastructurele ondersteuning van Stichting Net4kids Aid Foundation worden kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Net4kids Organisation.

De financiële jaarrekening is ook als PDF te downloaden.

Leave a Reply