Net4kids Continuity Fund

Stichting Net4kids Continuity Fund waarborgt de continuïteit van Net4kids. Daartoe beheert de stichting het garantiekapitaal. Eventuele exploitatietekorten bij Stichting Net4kids Organisation worden door het Continuity Fund betaald uit het rendement op het vermogen, of, indien dit niet toereikend is, uit het vermogen zelf. Daarnaast waarborgt het Continuity Fund de continuïteit van de projecten door financiële toezeggingen aan projecten af te dekken in het geval geen externe donateurs gevonden worden.

Balans per einde jaar

31-12-2010 31-12-2009
Activa – Materiele vaste activa
Vorderingen
Te ontvangen bankrente 3.709 973
Te ontvangen couponrente 14.404 8.522
Stichting Net4kids Organisation 37.674 20.370
Stichting Net4kids Aid Foundation 7.020 7.020
Totaal vorderingen 62.807 36.885
Effecten 521.236 458.569
Bank 195.985 267.144
Totaal liquide middelen 717.221 725.713
Totaal activa 780.028 762.598
Passiva – Eigen vermogen
Expoitatiesaldo t/m 2009 762.515 762.516
Expoitatiesaldo 2010 17.425
Totaal eigen vermogen 779.940 762.516
Kortlopende schulden
Te betalen bankrente en -kosten 88 82
Totaal kortlopende schulden 88 82
Totaal passiva 780.028 762.598

 

Toelichting op de balans Stichting Net4kids Continuity Fund

Functie en omvang eigen vermogen
Het eigen vermogen dient ter dekking van toezeggingen in projecten die niet volledig door donaties gedekt worden. Bovendien dekt het fonds mogelijke tekorten binnen Stichting Net4kids Organisation waar deze niet volledig door organisatiesponsors gedekt worden. Er worden geen specifieke bestemmingsreserves aangehouden. Het eigen vermogen dat vooral in obligaties van financiële instellingen is belegd heeft door de crisis in de financiële sector in 2008 flink aan waarde moeten inleveren. Echter 2009 en 2010 hebben een behoorlijke opleving laten zien van de financiele markten en zo is een belangrijk deel van het ongerealiseerde negatieve koersresultaat over 2008 teniet gedaan.

Staat van baten en lasten

2010 2009
Lasten
Algemene kosten 263 266
Bijzondere baten en lasten
Bijdrage aan Stichting Net4kids Organisation -82.696 -53.523
Saldo -82.959 -53.789
Financiele baten
Rentebaten en -lasten 3.709 1.095
Couponrente 35.160 50.815
Ongerealiseerde koersresultaten 62.666 135.083
Gerealiseerde koersresultaten 0 61.783
Totaal financiele baten 101.535 248.776
Financiele lasten
Bankkosten aan- en verkoop effecten 1.151 1.841
Ongerealiseerde koersresultaten 0
Totaal financiele baten 1.151 1.841
Totaal financiele baten en lasten 100.384 246.935
Exploitatiesaldo 17.425 193.146

 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten
De toelichting op de financiële baten en lasten gegeven vind u onder Financieel Beleid.

De financiële jaarrekening is ook als PDF te downloaden.

Leave a Reply