Net4kids Organisation

Binnen Stichting Net4kids Organisation vallen alle activiteiten en kosten die benodigd zijn voor fondsenwerving, selectie en monitoring van projecten, backoffice en infrastructurele ondersteuning van de stichtingen Net4kids Aid Foundation en Net4kids Continuity Fund.

Alle diensten worden door Stichting Net4kids Organisation kosteloos ter beschikking gesteld aan de andere stichtingen. Activiteiten binnen Stichting Net4kids Organisation worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd, zo’n 90% van het team is pro bono medewerker. Daarnaast stellen bedrijven gratis producten en diensten ter beschikking. Het streven is om zoveel mogelijk kosten te dekken met donaties van organisatiesponsors.

Balans per einde jaar

31-12-2010 31-12-2009
Activa – Materiele vaste activa
Computer en software 17.300 18.921
Vlottende activa 17.300 18.921
Vorderingen
Debiteuren 51.007 4.041
Overige vorderingen 3.812 2.240
Totaal vorderingen 54.819 6.281
Liquide middelen
Bank 7.805 27.368
Totaal liquide middelen 7.805 27.368
Totaal activa 62.624 52.570
Passiva – Kortlopende schulden
Te betalen kosten 42.250 32.200
Stichting Net4kids Continuity Fund 37.674 20.370
Totaal kortlopende schulden 79.924 52.570

 

Toelichting op de balans Stichting Net4kids Organisation

Materiële Vaste Activa
De materiële vaste activa bestaan uit inventaris en inrichting, diverse PC systemen en de website. De afname in de materiële vaste activa is onder meer het gevolg van de afschrijvingen op computers en de website.

Vorderingen
Deze post bestaat nagenoeg geheel uit reguliere debiteuren.

Staat van baten en lasten

2010 2009
Baten
Ontvangen sponsorgelden 157.684 170.143
Baten uit fondsenwerving 157.684 170.143
Lasten
Personeelskosten 182.079 157.095
Afschrijving 15.902 15.527
Overige bedrijfskosten 31.227 46.999
Algemene kosten 12.811 6.071
Totaal bedrijfskosten 242.019 225.692
Financiele baten / lasten 1.639 2.026
Bijzondere baten en lasten
Donatie Stichting Continuity Fund 82.696 53.523
Totaal bijzondere baten en lasten 82.696 53.523
Exploitatiesaldo 0 0

De totale bedrijfskosten van € 242.019 omvatten alle kosten, dus zowel de kosten van fondsenwerving als die van uitvoering voor elk van de drie stichtingen en komen als percentage van de projectdonaties dit jaar uit op 25%. In percentage van de totaal ontvangen donaties (project en organisatie) komen de bedrijfskosten uit op 21%.

Ten overvloede: deze kosten worden niet ten laste van de projectdonaties gebracht.

100% van de projectdonaties komt ten goede aan de kinderhulpprojecten die wij ondersteunen. Eventuele tekorten in de exploitatie van de Stichting Net4kids Organisation worden gedekt door bijdragen uit de Stichting Net4kids Continuity Fund.

De financiële jaarrekening is ook als PDF te downloaden.

Leave a Reply