Toelichting

Vermogen
De baten van de stichtingen wordt gevormd door subsidies, giften en legaten, welke door erfstelling verkregen worden, evenals door andere baten.

Fiscale positie
Voor alle drie stichtingen geldt dat zij noch belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting, noch voor de vennootschapsbelasting.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Bij de waardering van activa en passiva is uitgegaan van het continuïteitsbeginsel.

Vreemde valuta
Bedragen in vreemde valuta zijn in euro’s omgerekend tegen de op balansdatum geldende koersen.
Koersverschillen zijn in de winst- en verliesrekening verwerkt. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de gemiddelde koersen in de loop van de periode. De hierbij optredende koersverschillen worden afzonderlijk ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat verantwoord.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met de afschrijvingen.
Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend op basis van de verwachte economische levensduur, en met inachtneming van een verwachte restwaarde. Afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende percentages:
Kantoorinrichting 20,00 %
PC systeem 33,33 %
Website 33,33 %

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum.

Resultaatbepaling
Baten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Periodetoekenning
Alle opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd, alle lasten aan de periode waarmee zij verband houden.

Baten
Alle baten zijn afkomstig uit eigen fondsenwerving. Er zijn geen subsidies ontvangen.

Leave a Reply