Beleid Projecten

Net4kids steunt en biedt ook in 2010 weer een breed palet aan kinderhulpprojecten op het gebied van onderwijs (primair tot beroeps), gezondheidszorg, opvang van kinderen en integrale zorg. Net4kids zet haar beleid ten aanzien van projecten in 2010 voort. In lijn met de strategie om lange termijn partnerships te bouwen met onze project partners, lag ook in 2010 de focus op de voortzetting en uitbreiding van de programma’s van onze bestaande project partners. Hiermee bied je de partners continuïteit en kan Net4kids de effecten van haar steun op de langere termijn waarnemen.

Project selectie

Net4kids voert zelf geen projecten uit, maar werkt samen met projectpartners ter plaatse, die lokaal stevig zijn ingebed en waar Net4kids met (additionele) fondsenwerving waarde toe kan voegen. Wilde Ganzen ondersteunt Net4kids ook dit jaar weer bij de selectie van projecten en verzorgt de contracting en monitoring van onze projecten. Meer over dit partnership met Wilde Ganzen is te lezen onder partnerships.

Net4kids hanteert strenge selectiecriteria [link naar pdf selectiecriteria] voor de projecten die zij aanbiedt aan donateurs. Om in aanmerking te komen moeten projectorganisaties – in het verlengde van de missie van Net4kids – voldoen aan de volgende vijf hoofdcriteria:

  • Kinderhulp: focus op structurele verbeteringen voor kinderen ten aanzien van scholing, gezondheidszorg, hygiëne, huisvesting en/of familieondersteuning.
  • Duurzaamheid: projecten moeten gericht zijn op duurzame, lange termijn hulp voor de betrokken kinderen. Noodhulp of ad hoc projecten worden niet ondersteund.
  • Schaalbaarheid: hulpinitiatieven moeten in potentie breder inzetbaar zijn. Net4kids richt zich bij voorkeur op concepten met intrinsieke groeimogelijkheden, die door te vertalen zijn naar additionele initiatieven in de regio of daarbuiten.
  • Lokale verankering: ongeacht de locatie van de (moeder)hulporganisatie, dienen projecten stevig verankerd te zijn in de lokale cultuur en structuren. Betrokkenheid, ondersteuning en acceptatie van de directe omgeving van de kinderen dient effectief te zijn gewaarborgd. Uitgangspunt is dat de hulpvraag afkomstig is vanuit het gebied zelf.
  • Locatie: Hoewel we ook daarbuiten opereren, ligt omwille van de interne efficiëntie de geografische focus van te steunen projecten op Afrika en Zuid Azië.

Projecten die aan deze criteria voldoen, worden vervolgens beoordeeld op basis van grondige analyses van de projectopzet, de doelstellingen en het management van de projectpartner. Per project moeten duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, met heldere operationele plannen. Dit gebeurt middels een uitgebreide projectaanvraag.

In 2010 zijn er 85 projectaanvragen binnen gekomen bij Net4kids. Hiervan konden 12 projecten worden gehonoreerd. Een aantal van deze aanvragen is nog in behandeling en wordt eventueel gehonoreerd in 2011 of 2012. De meeste aanmeldingen van nieuwe projecten verlopen via de website of via het bestaande netwerk van Net4kids.

Het aantal projectaanvragen is vergelijkbaar met het aantal aanvragen van 2009. Toen waren er 93 aanmeldingen, waarvan er 11 werden gehonoreerd. Het aantal projectaanvragen dat Net4kids ontvangt, overstijgt al jaren ruimschoots de capaciteit om projecten te ondersteunen.

Project financiering

Bij een groot deel van de projecten is er sprake van structurele ondersteuning voor langere termijn. Dit laatste komt vooral voor bij financiële ondersteuning van lopende kosten voor kinderen (bijvoorbeeld salarissen, voeding en kleding). Sommige projecten worden eenmalig ondersteund, deze ondersteuning is ook altijd gericht op het realiseren van duurzaamheid op de langere termijn.

In sommige gevallen geeft Net4kids de projectpartners de benodigde financiële garantie om meteen van start te gaan en neemt als zodanig een stuk van het risico over van de projectpartner ter plaatse. Tekorten door het uitblijven van donateurs worden door Net4kids aangevuld uit het Max’s Magic Money fund en/of het Net4kids Continuity Fund.

Project contracting, monitoring en evaluatie

Net4kids bepaalt het beleid en de criteria ten aanzien van te ondersteunen kinderhulpprogramma’s en is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van projectpartners. Tevens is Net4Kids eigenaar van het gehele proces rond hulpvoorziening. Bij de inhoudelijke en technische beoordeling van projectaanvragen wordt Net4kids ondersteund door Wilde Ganzen, een betrouwbare en ervaren partner die hier al 50 jaar ervaring mee heeft. Wilde Ganzen beoordeelt projectaanvragen voor Net4kids binnen de door Net4kids gestelde criteria en adviseert hierover. Na goedkeuring van Net4kids verzorgt Wilde Ganzen de uitvoering van contracting, monitoring en evaluatie van de projecten.

In samenwerking met Wilde Ganzen worden projectrapportages (verhalend en financieel) van Net4kids partners beoordeeld en gecontroleerd. Ieder half jaar moeten projectpartners over de voortgang van een project rapporteren, met foto’s en verhalen, en eens per jaar dient een financiële verantwoording te worden gegeven. Net4kids werkt met rapportagevoorwaarden waar alle partners zich aan moeten houden.

De projecten die Net4kids voor meerdere jaren steunt, worden ook regelmatig ter plaatse gecontroleerd. Medewerkers van Net4kids en/of Wilde Ganzen bezoeken het project om op basis daarvan waar nodig ter plaatse of juist vanuit Nederland te kunnen zorgen voor extra steun of bijsturing. Het zorgt voor een grote betrokkenheid van alle partijen: Net4kids, Wilde Ganzen en de projectpartners.

In 2010 zijn 15 van de 36 projecten bezocht. In oktober zijn in India de verschillende projecten van Partnership foundation, SAVE, SSH en Smile bezocht. Daaropvolgend zijn in november de projecten van Child Watabaran Center en  Nepal Matri Griha in Nepal bezocht. Deze zelfde reis werd vervolgd naar Thailand, waar de projecten van Samsara zijn bezocht. In september heeft een lokale consultant van Wilde Ganzen in India tevens een evaluatiebezoek gebracht aan het project van SSH. Van alle bezoeken zijn uitvoerige verslagen beschikbaar.

Het gaat niet altijd zoals gepland

Net4kids heeft met enige regelmatig te maken met projecten die vertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat er zoveel neerslag is gevallen dat wegen moeilijk begaanbaar zijn en materialen niet vervoerd kunnen worden. Soms loopt een project uit omdat blijkt dat er meer voorbereidingstijd en begeleiding nodig was dan verwacht.

Net4kids kreeg in 2009 te maken met een school waarin onze partnerorganisatie wilde investeren die niet mee kon werken. Waarschijnlijk kwam door een slechte relatie van de schooldirecteur met de dorpsbewoners dit project niet van de grond. In overleg is toen besloten om de fondsen van Net4kids voor een andere soortgelijke school in dezelfde regio in te zetten. Deze nieuwe school heeft in samenwerking met ouders, leerlingen en de gemeenschap binnen 3 maanden de verbeteringen voor de school gerealiseerd. Begin januari 2010 is deze school officieel geopend.

Ontwikkelingswerk vereist dus flexibiliteit. Net4kids zal altijd meedenken met projectpartners om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. Met als uiteindelijk doel: voor zoveel mogelijk kinderen een daadwerkelijk verschil maken in hun leven.

Leave a Reply