Bestuur

Verantwoordelijkheden, samenstelling, benoeming en functioneren van het bestuur zijn geregeld in de statuten van de Stichting Net4kids Aid Foundation, de Stichting Net4kids Organisation en de Stichting Net4kids Continuity Fund. Uit praktische overwegingen is het bestuur voor elk van de stichtingen identiek, van functies tot het rooster van aftreden.

Loek van den Boog was in 2009 herbenoemd als bestuursvoorzitter voor 4 jaar. Pieter Jonker had zich in 2007 en Peter Willeme had zich in 2008 voor een tweede termijn herkiesbaar gesteld.

Het rooster van aftreden ziet er nu als volgt uit:
Per maart 2011: Pieter Jonker en Ton aan de Stegge
Per maart 2012: Peter Willeme
Per maart 2013: Loek van den Boog
Per december 2013: Simon de Koning

De bestuursleden hadden in 2010 de volgende portefeuilles:
Loek van den Boog, Voorzitter
Pieter Klaas Jonker, Penningmeester en toezichthoudend lid
Peter Willeme, Bestuurslid
Ton aan de Stegge, Bestuurslid
Simon de Koning, Bestuurslid

Bevoegdheden

Het bestuur besluit het te volgen beleid en stelt de begroting vast. Twee bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de stichting te verbinden. Afwijkingen van de begroting worden in het bestuur besproken zodra deze voorzienbaar zijn. In 2009 vergaderde het bestuur drie maal: in januari, juni en december. Na afloop van ieder jaar stelt het bestuur de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt door een externe accountant gecontroleerd.

Vergoedingen

Binnen het bestuur hebben alle personen onbezoldigd zitting.

Richtlijnen

In Nederland is het CBF Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving een keurmerk voor goede doelen. Net4kids heeft bewust gekozen om geen CBF Keurmerk te hebben. De transparantie die het CBF propageert hebben wij namelijk al verankerd in ons business model. Waar het CBF de richtlijn hanteert dat niet meer dan 25% van de donaties aan fondsen werving wordt besteed, gaat bij Net4kids 100% van de projectdonaties rechtstreeks door naar de kindprojecten. Bovendien controleert het CBF niet zélf of bestedingen wel bij het beoogde doel aankomen maar gaat ze af op de informatie die de fondsenwervers geven. Ook naar de impact van de donaties, dus of al het geld wel effect heeft, doet het CBF geen eigen onderzoek. Het zijn allemaal zaken die wij graag anders adresseren.
Waar wij wèl achter staan is de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen die de Commissie Wijffels in 2005 heeft opgesteld. Het bestuur van Net4kids heeft het streven aan alle de in deze code gestelde richtlijnen te voldoen – voor zover deze realiseerbaar zijn voor een kleinere organisatie. In dit kader wordt de heer Wijffels zelf graag geciteerd: “Transparantie is onlosmakelijk onderdeel van het model van Net4kids… dit biedt een impliciete kwaliteitswaarborg.”

ANBI

De drie Net4kids stichtingen zijn al enige jaren aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoen aan alle voorwaarden zoals door de Belastingdienst opgesteld.

One Comment

  1. Annelie Hendriks says:

    Samsara Foundation, Thailand vindt het werk dat Net4kids doet en hoe ze het doet fantastisch. Direct, no nonsens, zo min mogelijk bureaucratie, veel gedelegeerd aan de mensen die de projecten in de landen uitvoeren. Zo moet het. Alleen ik vind… de volgende keer, als er een positie vrij komt een vrouw in het bestuur (en een man in het uitvoerend team). Voor het broodnodige evenwicht. Nu ja evenwicht dat zal nog wel even duren. Maar een begin is altijd goed.

Leave a Reply