Continuity Fund

Het doel van het Continuity Fund is het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten en projecten van Net4kids. Indien voor een project waaraan Net4kids zich gecommitteerd heeft, onverhoopt geen, of onvoldoende, donateurs worden gevonden, kunnen de eventuele tekorten vanuit het Continuity Fund aangevuld worden. Deze situatie heeft zich de afgelopen jaren echter niet voorgedaan. Voor alle projecten hebben we tijdig voldoende donateurs weten te vinden.

Daarnaast wordt met het Continuity Fund de continuïteit van de organisatie verzekerd. Het streven is om de kosten van Stichting Net4kids Organisation in toenemende mate te dekken met behulp van organisatiesponsors. Indien organisatiesponsors onvoldoende dekking bieden voor de operationele kosten dan worden tekorten vanuit het Continuity Fund aangevuld met het rendement op het vermogen of, indien dit niet toereikend is, uit het vermogen zelf. In 2009 is aan de organisatie in totaal € 53.523 bijgedragen vanuit het Continuity Fund. Dit bedrag is nagenoeg geheel gefinancierd uit het rendement van het vermogen. Daardoor is het vermogen zelf slechts voor een verwaarloosbaar bedrag aangesproken (€ 1.613).

De waarde van de effecten en daarmee ook het garantie-kapitaal is in 2010 ten opzichte van 2009 licht toegenomen. Het ongerealiseerde negatieve koersresultaat over 2008 is in 2009 en 2010 voor een belangrijk deel teniet gedaan. Desondanks blijft Desondanks blijft de ontwikkeling van de waarde van de effecten onder de aandacht van het bestuur. De huidige omvang van het Continuity Fund is afdoende in relatie tot de projecten die we (voornemens zijn te) ondersteunen en de al ontvangen toezeggingen van donateurs. Bovendien is er sprake van een substantiële toename van dekking door organisatiesponsors, waardoor naar verwachting verder interen op het vermogen en noodgedwongen tussentijdse verkoop van beleggingen kan worden voorkomen. Voor de financiële rapportage van het Continuity Fund verwijzen we naar het Financieel Verslag.

Leave a Reply