Bouw Ambachtschool in Chepchoina

Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is erg afgelegen en een kansarm deel van Kenia. De bevolking leeft er van zelfvoorzienende landbouw of als arbeider op staatsboerderijen. Hun inkomen is laag, vaak onder het bestaansminimum. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar verafgelegen kost- of ambachtscholen te sturen.

read more

Malaika uitbreiding kinderdorp

In Tanzania zijn vele wezen die weinig kans hebben op een goede toekomst. Malaika Kids helpt deze kinderen en geeft hen een goede toekomst. Zij geven de kinderen een thuis waar ze veilig zijn, regelmatig eten en simpelweg een kind kunnen zijn. Een Malaika kinderdorp geeft onderdak aan 280 kinderen. Het doel is de kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Elk familiehuis biedt plaats aan 10 kinderen in de leeftijdscategorieën van 1 tot 20 jaar. Een ‘ouder’ verzorgt de kinderen en is verantwoordelijk voor de opvoeding. Elk kind groeit op met oudere en jongere ‘broers en zussen’.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2

Dit onderdeel betreft de 2e fase van het project ‘van kind tot ondernemer vakopleidingen, waarvan Net4kids in de 1e fase aan de installatie van een zonne-energiesysteem heeft bijgedragen. In deze fase van het project zal Net4kids bijdragen aan een klaslokaal en meubels voor het centrum.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen

In Oeganda is het percentage van de mensen met een HIV/Aids besmetting in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn echter nog veel kinderen waarvan de ouders zijn overleden (de zogenaamde aidswezen). De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die in 1996 is opgericht om deze kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden.

read more

Green Valley School

8.6% (2,7 miljoen) van de Oegandese kinderen is wees. De oorzaken van dit hoge percentage liggen in een voortdurende burgeroorlog en de HIV/AIDS pandemie die vele kinderen ouderloos en/of dakloos maken. Veel van deze kinderen die hun ouders hebben verloren, worden ofwel opgevoed door familie ofwel eindigen op straat. Hier zijn ze volledig op zichzelf aangewezen.

read more

Overnachtingsplek voor ondervoede en gehandicapte kinderen

In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van DR Congo komt ondervoeding zeer veel voor. In hun strijd tegen deze ondervoeding en ziektes die veroorzaakt worden door verkeerde voeding is in maart 2006 door een team van zusters het Centre Nutritionnel Sadisa Bakweno opgericht . Het doel van het centrum is, naast verminderen van de ondervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting en het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen.

read more

Babyzorg en zwangerschapsbegeleiding

Dit project is opgezet naar aanleiding van een onderzoek in een afgelegen regio in Benin, waar een groot probleem rondom zwangerschappen en thuisbevallingen werd geconstateerd. Door grote afstanden naar het medisch centrum is het ingewikkeld om in te grijpen bij complicaties rondom zwangerschappen, maar ook het verschaffen van prenatale begeleiding wordt bemoeilijkt. Hierdoor lopen zwangerschappen vaak slecht af voor moeder en kind.

read more

Duurzame energie voor lichamelijk gehandicapte kinderen

Het Centre des Handicapés Jean Bosco is in 1974 opgericht door het bisdom van Muyinga om bij lichamelijk gehandicapte kinderen hun handicap aan benen of handen te verhelpen, en/of hen daarmee te laten leren leven, hen naar school te laten gaan en een vakopleiding te laten doen. Het centrum werkt samen met het Bureau de Développement de Muyinga. Dit is een centrum van het bisdom, opgericht in 1963 met het doel zorg te verlenen aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

read more

Zonne-energie in babyhuis

Het Kizito babies home in Oeganda bestaat sinds 1968. De zusters van ‘Mary of Kakamega’ hebben de taak om dit tehuis te beheren. De zusters zorgen voor kinderen tot hun 5e jaar en daarna gaan ze terug naar hun familie. De contacten met hun familie worden gedurende de tijd dat de kinderen in het huis verblijven goed onderhouden. Indien er geen terugkeer naar de familie mogelijk is, wordt een plek in een ander kindertehuis gezocht.

read more

Masikhule ECD centrum

Het Masikhule Early Childhood Development Centrum ligt in het O.R. Tambo District, in de provincie Oost-Kaap in Zuid Afrika. De situatie van de kinderen in deze regio is erg slecht. In Zuid Afrika heeft deze regio het hoogste aantal kinderen dat in armoede leeft; het hoogste aantal weeskinderen en het hoogste aantal kinderen dat in een huishouden leeft waar ondervoeding aan de orde van de dag is. Ook heeft deze regio te kampen met de gevolgen van de HIV/ Aids problematiek. Kinderen worden daardoor vaak opgevoed door hun grootouders.

read more

Zonne-energie voor gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum Babungo in Kameroen is van oudsher een kliniek voor psychiatrische patiënten en hun familie, een eerste hulp kliniek en een opvangcentrum voor HIV/Aids besmette vrouwen en kinderen. Veel patiënten moeten voor zorg echter naar een ander centrum in de eerstvolgende grote plaats, op een dag lopen afstand. Dit komt omdat door regelmatige uitval van elektriciteit in het Babungo gezondheidscentrum bepaalde diagnostiek en behandelingen niet mogelijk zijn. Voor veel patiënten is de tocht naar dit verdere centrum echter niet op te brengen en brengt dit veel risico’s met zich mee.

read more

Schoolgeld voor getraumatiseerde en gehandicapte kinderen Komera

In ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking naar school. Dat geldt zeker ook in het door oorlog verscheurde Rwanda, waar de kennis en vaardigheden onvoldoende zijn om rekening te kunnen houden met de behoeften van gehandicapte en getraumatiseerde kinderen. Komera, een Rwandese NGO, helpt deze kinderen om onafhankelijker en gelukkiger te worden, door hun aangepaste schoolprogramma’s te bieden die zijn gebaseerd op het principe van Totale Communicatie. Het toepassen van verschillende visualisatie technieken, maar ook het gebruik van gebarentaal vallen onder dit principe.

read more

Kuloro opleidingscentrum

Met een werkloosheidspercentage van 70% onder jongeren, kampt Gambia met een groot probleem. Veel jongeren verlaten school voortijdig wegens zwangerschap of een gebrek aan geld. Voor hen is het moeilijk om vervolgens een vak te leren en zo een bestaan op te bouwen of de familie te onderhouden. Het Kuloro Skills Center biedt werkloze jongeren de kans een vak te leren waarmee ze later in staat zijn in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie te voorzien. Vakken die ze leren zijn bijvoorbeeld naaien, zeepproductie, stoffenbewerking, voedselverwerking, bakken en computervaardigheden.

read more

Onderwijs en ICT

Steeds meer kinderen in Ghana krijgen ICT-les. Dat is een goede zaak want het helpt de kinderen een beter wereldbeeld te ontwikkelen en het leert hen vaardigheden waarmee zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Om de kloof tussen arm en rijk, tussen de ‘eerste’, de ‘tweede’ en de ‘derde wereld’ te overbruggen zouden kinderen al van jongs af aan met computers in aanraking moeten komen. Maar nog lang niet alle basisscholen in Ghana hebben de mogelijkheid deze zaken aan te bieden. Projectpartner To Be Worldwide zet zich ervoor in dit te veranderen.

read more

School improvement program

Alhoewel het aantal kinderen in Kenia dat naar de basis school gaat de laatste 5 jaar behoorlijk is toegenomen, blijkt dat veel kinderen de basis school verlaten zonder dat ze kunnen lezen en schrijven. ICS is van mening dat de kwaliteit en effectiviteit van basis scholen toeneemt als het management en de leraren van de scholen verantwoording moeten afleggen aan de ouders van de kinderen in de gemeenschap. School improvement programma’s worden opgezet door school clusters, waarin vertegenwoordigers van een school en gemeenschap samenwerken voor de kwaliteit en toegang tot onderwijs.

read more

Mtakuja ontwikkelingsproject en onderwijsprogramma

Mtakuja is een dorp met ruim 4200 inwoners in de regio Kilimanjaro, gelegen in het Noorden van Tanzania. Het gebied is droog en het opleidingsniveau is laag. De Tanzaniaanse NGO “FD Kilimanjaro” is opgezet door de Nederlandse stichting FEMI in 2008. FEMI is al vele jaren actief in de regio waarin Mtakuja ligt. De onderwijsproblemen waren voor FD Kilimanjaro reden om het Mtakuja Development project op te zetten.

read more

Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation verbetert de positie van kinderen tot en met 8 jaar, die opgroeien in een omgeving met een sociale en economische achterstand. Ze ondersteunen concrete kinderprojecten over de hele wereld. Dit doen door praktijk, kennis en beleid met elkaar te combineren. Deze stichting richt zich op:
– Het stimuleren en realiseren van sociale insluiting en respect voor diversiteit.
– Het versterken van zorgvoorzieningen.
– Ondersteunen van een succesvolle overgang van thuis naar school.

read more

FEMI

FEMI Foundation richt zich vooral op onderwijs voor het kind, want het kind heeft de toekomst, maar heeft vandaag onze aandacht nodig. Goed onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs dat uitgaat van de eigenheid van het kind.

read more

Silent Work

Komera is een lokale Rwandese ngo die wordt ondersteund door Silent Work, een Nederlandse ngo. Komera is een kerkelijk project en valt juridisch onder de Nyundo Diocese of the Catholic Church of Rwanda. Silent Work, de Nederlandse NGO, ondersteunt Komera door een structurele bijdrage te leveren aan de vaste kosten, de technische ondersteuning en de activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

read more

International Child Support

International Child Support (ICS) heeft twee regionale kantoren, één in Kenia (Nairobi) en één in Sri Sa Ket (Thailand). ICS stelt zich ten doel hulp te bieden aan de kinderen en allerarmsten op het platteland van Azië en Afrika. ICS werd in 1992 onafhankelijk van Interaid International.

read more

Better Future

Better Future is een Nederlandse organisatie die zich richt op het verbinden van leiders in het bedrijfsleven en de maatschappij, op betrokken ondernemerschap binnen Nederlandse ondernemingen en op duurzame ontwikkeling binnen lokale (Afrikaanse) gemeenschappen vanuit een economisch perspectief.

read more