Madular Gezondheidscentrum

In Pakistan kunnen de meeste kinderen zich nauwelijks of geen goede gezondheidszorg veroorloven. De redenen hiervoor zijn eenvoudig: de meeste ouders hebben een laag inkomen, de kosten voor medische zorg zijn hoog en de toegankelijkheid van de gezondheidscentra is beperkt. Het Madular Education & Welfare Trust (MEWT) heeft zich daarom ingezet om in Karachi een gezondheidscentrum te bekostigen, waar arme kinderen en omwonenden toegang krijgen tot goedkope medische zorg. Er bestaan in de omgeving wel al andere kleine gezondheidscentra, maar die zijn te duur, alleen ’s avonds open en/of slecht bereikbaar.

read more

Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen: fase 2

Dit project betreft een vervolg op het eerste waterproject van Stichting Samsara in Thailand. Het doel van dit project is om de gezondheid van kinderen in afgelegen bergdorpen te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van water opvangtanks en water zuiveringsinstallaties. Voorafgaand aan de bouw zullen trainingen worden georganiseerd over het onderhoud van de installaties, zodat de betrokkenen van de scholen deze systemen zelf kunnen onderhouden.

read more

Water installaties voor afgelegen bergdorp scholen

Dit project richt zich op kinderen uit verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand. Door de lange reisafstanden naar school en het gebrek aan goed onderdak kunnen veel kinderen hun school niet afmaken. Samsara foundation helpt dit  probleem te verhelpen door verschillende scholen in het bergachtige noordwestelijke gebied te voorzien van onderdak en andere faciliteiten, zodat de kinderen tijdens schoolperioden op school kunnen verblijven en zij de basisschool kunnen afmaken.

read more

Schoolfaciliteiten voor kinderen uit afgelegen dorpen

Dit project beoogt onderwijs voor kinderen in verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand toegankelijk te maken, zodat zij hun school kunnen afronden. Kinderen uit deze bergdorpjes moeten grote afstanden afleggen voor ze op school aankomen. Vaak zijn er geen wegen en meestal is er geen enkele vorm van transport. Hierdoor zijn scholen tijdens het regenseizoen vrijwel onbereikbaar. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze kinderen niet staan ingeschreven bij een school. Ook voor leraren is dit een probleem. Dit is een van de redenen waarom het zo lastig is om leraren voor deze scholen aan te trekken.

read more

Zonne-energie training voor kansarme jongeren

In Cambodja leeft meer dan 80% van de bevolking op het platteland. Vooral de kwaliteit van onderwijs in deze gebieden is laag, en vooruitzichten van kinderen in deze regio zijn slecht. In de Kandal Provincie, vlakbij de hoofdstad Phnom Penh hebben dorpen geen algemene energie voorziening. In 2000 is de Khmer Foundation for Justice and Peace in samenwerking met Pico Sol begonnen met het leveren van zonne-energie aan weeshuizen in dit gebied.

read more

Solar school: IT lessen voor kansarme kinderen

In Cambodja leeft meer dan 80% van de bevolking op het platteland. Vooral de kwaliteit van onderwijs in deze gebieden is laag, en vooruitzichten van kinderen in deze regio zijn slecht. In de Kandal Provincie, vlakbij de hoofdstad Phnom Penh hebben dorpen geen algemene energie voorziening. In 2000 is de Khmer Foundation for Justice and Peace in samenwerking met Pico Sol begonnen met het leveren van zonne-energie aan weeshuizen in dit gebied.

read more

Educatieve centra voor kansarme jongeren

Dit project richt zich op kansarme jongeren tussen de 17 en 22 jaar uit krottenwijken in India. Door de beperkte middelbare schoolopleiding kunnen deze jongeren vaak geen geschikte baan vinden, omdat zij hiervoor niet de juiste kwalificaties hebben. Hierdoor zijn veel jongeren werkloos of werken als dagloner. Het doel van dit project is om deze jongeren, via educatieve centra te trainen in vaardigheden waar aantoonbaar vraag naar is, en om hen te helpen een geschikte baan te vinden in de diensten- of handelssector.

read more

Kinderconferentie HIV/Aids

Binnen het project van SSH waarin kinderen geïnfecteerd en geaffecteerd door HIV/Aids worden ondersteund, heeft een speciale conferentie plaatsgevonden in 2010. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst die werd bijgewoond door 200 kinderen en 100 moeders, werd ingegaan op sociale problemen als beperkte toegang tot onderwijs, gebrek aan kennis over seksuele gezondheid, onvoldoende carrière begeleiding, HIV/AIDS en andere zaken. Dit alles om het bewustzijn over deze zaken te vergroten.

read more

Steun voor kinderen getroffen door HIV/AIDS

In het district Namakkal in de Indiase deelstaat Tamilnadu is AIDS een enorm probleem. Door grote droogte, veroorzaakt door het wegblijven van moessonregens, is een vergrote arbeidsmigratie onder de bevolking zichtbaar. Hierdoor is er een groot risico op de verspreiding van aids. Daarnaast bestaat een groot gedeelte van de werkgelegenheid in de regio uit wegtransport. Chauffeurs reizen veel, zijn onwillig in het gebruik van condooms en brengen hierdoor de ziekte mee naar de regio. Hulpdiensten beschikken over veel te weinig middelen en liggen te ver uit elkaar om effectief weerstand te kunnen bieden. Veel kinderen worden direct of indirect slachtoffer van HIV/AIDS, doordat zijzelf besmet raken of doordat hun ouders eraan sterven. Door gebrek aan kennis in de omgeving van de kinderen worden zij ook vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd.

read more

Overbruggingsonderwijs voor ex-straatkinderen

De Tirupur regio in het zuiden van India, staat bekend om haar kledingindustrie. De regio kampt daardoor echter ook met het probleem van kinderarbeid. De organisatie SAVE voert programma’s uit die gericht zijn op het tegengaan van kinderarbeid en zet zich in voor het recht op onderwijs voor ieder kind. Met zogenaamde ‘Bridge Schools’ wordt er aansluiting gecreëerd voor kinderen die kinderarbeid hebben verricht. Deze kinderen kunnen niet van de ene op andere dag in het formele onderwijssysteem geplaatst worden. Gedurende één schooljaar krijgen deze kinderen intensief onderwijs om zoveel mogelijk in te halen van wat ze hebben gemist en om hen te motiveren om te studeren.

read more

Onderwijs en rehabilitatie van straatkinderen

In Tirupur, een arm, industrieel gebied in het zuiden van India met een lange historie op het gebied van kinderarbeid, is de lokale hulporganisatie SAVE actief. SAVE verbindt twee belangrijke waarden voor de toekomst: kinderhulp en milieuzorg. In 2005 is de organisatie gestart met de ontwikkeling van een duurzaam ecologisch park waar tegelijkertijd aan straatkinderen hulp wordt geboden. De doelstelling van SAVE was om het park binnen vier jaar zelfdekkend te laten zijn. Hoewel deze doelstelling momenteel niet wordt gerealiseerd, neemt de vraag naar ondersteuning wel af.

read more

Hyderabad integratie van straatkinderen

Naast de Rainbow homes voor straatkinderen opvang in Calcutta steunt Net4kids sinds 2009 ook rainbow homes in de Indiase stad Hyderabad. In Hyderabad is een grote groep straatkinderen die geen onderdak heeft of adequate zorg ontvangt van volwassenen. Zij worden vaak aan hun lot overgelaten. In Hyderabad zijn er 11.178 kinderen die kinderarbeid verrichten; 7.299 van deze kinderen voeren gevaarlijk werk uit en wonen in sloppenwijken. Van jongs af aan hebben zij geleerd om te bedelen of om vuilnisbelten te doorzoeken in de hoop voedsel te vinden of materialen die zij kunnen verkopen om te recyclen. Voornamelijk meisjes lopen dagelijks het risico om in de kinderarbeid terecht te komen of slachtoffer te worden van misbruik en geweld.

read more

Computer Centrum Loreto Rainbow Homes

Binnen het Loreto straatkinderenproject is in september 2007 een computercentrum in de Loreto Day School Sealdah van start gegaan. Dit centrum, bedoeld voor computeronderwijs en internetgebruik, is toegankelijk voor de kinderen van alle Rainbow Homes, waarvan Net4kids er drie steunt. Er worden lessen gegeven in het gebruik van internet en MS-Office (Word, Excel, power point) met erkende certificaten. De kinderen hebben ook de mogelijkheid om Engels te leren. Het computeronderwijs verhoogt de perspectieven op de arbeidsmarkt van de straatkinderen enorm.

read more

Loreto integratie van straatkinderen

In Calcutta hebben meer dan 100.000 kinderen geen dak boven hun hoofd. Vooral meisjes lopen dagelijks grote risico’s op misbruik en geweld. Het project voor de integratie van straatkinderen zorgt voor onderdak en onderwijs voor meisjes binnen een privéschool met kinderen uit de hoogste kringen. Samen krijgen ze er les en leren ze met en van elkaar. Dwars door alle kasten heen ontstaat zo een nieuwe maatschappij. Dankzij dit project van de Partnership Foundation bieden de scholen de zogenaamde ´Rainbow girls´ niet alleen onderdak en bescherming in een veilige en stimulerende omgeving, ze geven hen ook richting en hun zelfrespect terug. Zodra de meisjes de leeftijd van zeventien jaar bereiken, geven de scholen speciale aandacht aan de voorbereiding op een zelfstandig leven.

read more

Meisjeshuis

Child Watabaran Center Nepal (CWCN) ving tussen 2002 en 2008 straatkinderen op in een aantal gehuurde huizen in Kathmandu. Deze huizen waren verre van optimaal (geen schoon water, toegang tot transport, aantallen kamers) en de huurkosten liepen ieder jaar op. Dankzij de support van Net4kids’ sponsor LeasePlan kon CWCN een stuk grond kopen buiten het centrum en hier twee opvanghuizen en een academisch centrum op bouwen, waar nu 30 jongens en 30 meisjes wonen. In september 2009 zijn deze gebouwen feestelijk geïnaugureerd.

read more

Transit kliniek

Sinds februari 2007 opereert Child Watabaran Center Nepal, in aanvulling op een mobiele gezondheidsservice ook een transit clinic, een ‘laagdrempelige’ polikliniek in Kathmandu. Hier wordt eerste hulp verleend aan straatkinderen (vaak op basis van verwijzing door de Watabaran Mobiele Gezondheidszorg) en kunnen ze terecht met hun vragen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Een verpleegster en maatschappelijk werkers zijn de hele dag aanwezig en de dokter is twee uur per dag aanwezig. Ernstige gevallen worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Een speciale presentatieruimte helpt het team om kennis over te dragen aan de kinderen over hygiëne, seksueel overdraagbare ziektes, HIV/AIDS etc.

read more

Mobiele Gezondheidsservice voor straatkinderen

Child Wataraban Center Nepal heeft de Watabaran Mobile Health Service opgezet voor Nepalese straatkinderen. De focus ligt hierbij op iets oudere jongens, die de aaibaarheid vaak allang voorbij zijn, lijm snuiven om hun problemen te verzachten, stelen en bedelen en zichzelf handhaven op straat zonder hulp van anderen. Deze jongeren hebben moeite met het accepteren van reguliere hulp, maar moeten desalniettemin voor zichzelf en elkaar leren zorgen.  Ze moeten weten wat hygiëne is. Dat ze hun wonden niet moeten verbinden met plastic of vuile kleding en het bloeden niet moeten proberen te stoppen met modder. De Watabaran Mobile Health Service wil epidemieën voor zijn en de kinderen behoeden voor ziekten als schurft, buikloop, tuberculose en HIV/AIDS. Om dit voor elkaar te krijgen zoekt de Watabaran Mobile Health Service de jongeren op en worden er enkele gezondheidskampen per jaar georganiseerd, gericht op basis hygiënische voorlichting en verzorging. In de hoop dat het contact met de ‘health workers’ ook een opening biedt voor acceptatie van verdere hulp en terugkeer in het reguliere leven.

read more

Schoolprogramma voor arme kinderen

In Nepal leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens. Veel ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen. Veel kinderen zwerven daarom overdag op straat en gaan niet naar school. De omstandigheden zijn vaak schrijnend. Er is gebrek aan hygiëne, alcoholmisbruik komt veel voor en de kans dat kinderen besmet water drinken of in aanraking komen met giftige chemicaliën in afvalbergen is groot. Die kinderen moeten het doen zonder de steun en liefde van familie of buurtbewoners.

read more

Rescue en rehabilitatie programma

Nepal Matri Griha ondersteunt al 10 jaar extra kwetsbare kinderen middels het rescue & rehabilitatie programma. Wezen, gehandicapten en andere kwetsbare kinderen. Kinderen die niemand meer hebben die hen de zorg biedt die ze zo hard nodig hebben. Met opvang en persoonlijke aandacht gaan de kinderen echter hard vooruit, ongeacht hun handicap.

read more

Nepal Matri Griha

Nepal Matri Griha houdt zich bezig met het bieden van onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs aan kansarme kinderen. NMG is in het jaar 2000 ontstaan uit een noodsituatie: een groep behoeftige kinderen werd heen en weer geslingerd tussen drie verschillende kindertehuizen en leefde onder erbarmelijke omstandigheden. De oprichtster mevrouw Rai nam deze kinderen onder haar hoede en zorgde voor hen als een moeder. Zo zorgde ze voor onderdak en voedsel. Pas later werd de organisatie officieel en kreeg het de naam Nepal Matri Griha, wat ‘moeders huis in Nepal’ betekent. Inmiddels is het werkterrein van Nepal Matri Griha verder gegroeid met een school voor de armste kinderen en een therapiecentrum.

read more