Sitio Shalom – Onderwijs voor straatkinderen

Het straatkinderenprobleem in Brazilië is zeer nijpend. Rio telt zo’n 700 krottenwijken (favela’s). Veel kinderen uit deze favela’s belanden op straat. Een belangrijke oorzaak dat kinderen al op zeer jonge leeftijd in drugsbendes terecht komen, is dat in de favela meestal weinig te doen is. Andere kinderen komen op straat, omdat hun ouders niet meer voor ze kunnen zorgen, door werkloosheid, drank of drugsverslaving of omdat ze in de gevangenis zitten. De kinderen worden daarvan de dupe.

read more

Bouw Ambachtschool in Chepchoina

Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is erg afgelegen en een kansarm deel van Kenia. De bevolking leeft er van zelfvoorzienende landbouw of als arbeider op staatsboerderijen. Hun inkomen is laag, vaak onder het bestaansminimum. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar verafgelegen kost- of ambachtscholen te sturen.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen: fase 2

Dit onderdeel betreft de 2e fase van het project ‘van kind tot ondernemer vakopleidingen, waarvan Net4kids in de 1e fase aan de installatie van een zonne-energiesysteem heeft bijgedragen. In deze fase van het project zal Net4kids bijdragen aan een klaslokaal en meubels voor het centrum.

read more

Van Kind tot Ondernemer Vakopleidingen

In Oeganda is het percentage van de mensen met een HIV/Aids besmetting in de afgelopen jaren gedaald. Er zijn echter nog veel kinderen waarvan de ouders zijn overleden (de zogenaamde aidswezen). De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die in 1996 is opgericht om deze kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden.

read more

Green Valley School

8.6% (2,7 miljoen) van de Oegandese kinderen is wees. De oorzaken van dit hoge percentage liggen in een voortdurende burgeroorlog en de HIV/AIDS pandemie die vele kinderen ouderloos en/of dakloos maken. Veel van deze kinderen die hun ouders hebben verloren, worden ofwel opgevoed door familie ofwel eindigen op straat. Hier zijn ze volledig op zichzelf aangewezen.

read more

Schoolgeld voor getraumatiseerde en gehandicapte kinderen Komera

In ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking naar school. Dat geldt zeker ook in het door oorlog verscheurde Rwanda, waar de kennis en vaardigheden onvoldoende zijn om rekening te kunnen houden met de behoeften van gehandicapte en getraumatiseerde kinderen. Komera, een Rwandese NGO, helpt deze kinderen om onafhankelijker en gelukkiger te worden, door hun aangepaste schoolprogramma’s te bieden die zijn gebaseerd op het principe van Totale Communicatie. Het toepassen van verschillende visualisatie technieken, maar ook het gebruik van gebarentaal vallen onder dit principe.

read more

Kuloro opleidingscentrum

Met een werkloosheidspercentage van 70% onder jongeren, kampt Gambia met een groot probleem. Veel jongeren verlaten school voortijdig wegens zwangerschap of een gebrek aan geld. Voor hen is het moeilijk om vervolgens een vak te leren en zo een bestaan op te bouwen of de familie te onderhouden. Het Kuloro Skills Center biedt werkloze jongeren de kans een vak te leren waarmee ze later in staat zijn in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie te voorzien. Vakken die ze leren zijn bijvoorbeeld naaien, zeepproductie, stoffenbewerking, voedselverwerking, bakken en computervaardigheden.

read more

Onderwijs en ICT

Steeds meer kinderen in Ghana krijgen ICT-les. Dat is een goede zaak want het helpt de kinderen een beter wereldbeeld te ontwikkelen en het leert hen vaardigheden waarmee zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Om de kloof tussen arm en rijk, tussen de ‘eerste’, de ‘tweede’ en de ‘derde wereld’ te overbruggen zouden kinderen al van jongs af aan met computers in aanraking moeten komen. Maar nog lang niet alle basisscholen in Ghana hebben de mogelijkheid deze zaken aan te bieden. Projectpartner To Be Worldwide zet zich ervoor in dit te veranderen.

read more

School improvement program

Alhoewel het aantal kinderen in Kenia dat naar de basis school gaat de laatste 5 jaar behoorlijk is toegenomen, blijkt dat veel kinderen de basis school verlaten zonder dat ze kunnen lezen en schrijven. ICS is van mening dat de kwaliteit en effectiviteit van basis scholen toeneemt als het management en de leraren van de scholen verantwoording moeten afleggen aan de ouders van de kinderen in de gemeenschap. School improvement programma’s worden opgezet door school clusters, waarin vertegenwoordigers van een school en gemeenschap samenwerken voor de kwaliteit en toegang tot onderwijs.

read more

Mtakuja ontwikkelingsproject en onderwijsprogramma

Mtakuja is een dorp met ruim 4200 inwoners in de regio Kilimanjaro, gelegen in het Noorden van Tanzania. Het gebied is droog en het opleidingsniveau is laag. De Tanzaniaanse NGO “FD Kilimanjaro” is opgezet door de Nederlandse stichting FEMI in 2008. FEMI is al vele jaren actief in de regio waarin Mtakuja ligt. De onderwijsproblemen waren voor FD Kilimanjaro reden om het Mtakuja Development project op te zetten.

read more

Schoolfaciliteiten voor kinderen uit afgelegen dorpen

Dit project beoogt onderwijs voor kinderen in verafgelegen bergdorpen in noordwest Thailand toegankelijk te maken, zodat zij hun school kunnen afronden. Kinderen uit deze bergdorpjes moeten grote afstanden afleggen voor ze op school aankomen. Vaak zijn er geen wegen en meestal is er geen enkele vorm van transport. Hierdoor zijn scholen tijdens het regenseizoen vrijwel onbereikbaar. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze kinderen niet staan ingeschreven bij een school. Ook voor leraren is dit een probleem. Dit is een van de redenen waarom het zo lastig is om leraren voor deze scholen aan te trekken.

read more

Zonne-energie training voor kansarme jongeren

In Cambodja leeft meer dan 80% van de bevolking op het platteland. Vooral de kwaliteit van onderwijs in deze gebieden is laag, en vooruitzichten van kinderen in deze regio zijn slecht. In de Kandal Provincie, vlakbij de hoofdstad Phnom Penh hebben dorpen geen algemene energie voorziening. In 2000 is de Khmer Foundation for Justice and Peace in samenwerking met Pico Sol begonnen met het leveren van zonne-energie aan weeshuizen in dit gebied.

read more

Solar school: IT lessen voor kansarme kinderen

In Cambodja leeft meer dan 80% van de bevolking op het platteland. Vooral de kwaliteit van onderwijs in deze gebieden is laag, en vooruitzichten van kinderen in deze regio zijn slecht. In de Kandal Provincie, vlakbij de hoofdstad Phnom Penh hebben dorpen geen algemene energie voorziening. In 2000 is de Khmer Foundation for Justice and Peace in samenwerking met Pico Sol begonnen met het leveren van zonne-energie aan weeshuizen in dit gebied.

read more